Odznakę, o której mowa powyżej wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej w formie pisemnej. Polski Czerwony Krzyż, w ramach realizacji zadania prowadzi centralną ewidencję wydanych odznak i legitymacji oraz ich duplikatów. Wydatki związane z wydawaniem odznak honorowych i legitymacji są pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

III-go Stopnia

Dawcy krwi:

 1. kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
 2. mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
  – przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

 

 

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 

II-go Stopnia

Dawcy krwi:

 1. kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
 2. mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
  – przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.

 

 

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

I-go Stopnia

Dawcy krwi:

 1. kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
 2. mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
  – przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”.

 

 

Legitymacje „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” powinny zawierać następujące dane

 1. imię i nazwisko dawcy krwi;
 2. numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi (po wejściu rozporządzenia wydanego do znowelizowanej ustawy);
 3. nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;
 4. oznaczenie stopnia odznaki

Legitymacje ZHDK są ważne wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Opis odznaki:

 1. Złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” – ma kształt rozety o średnicy 27 mm w kolorze złotym; wokół jej krawędzi jest umieszczonych pięć czerwonych serc; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol Czerwonego Krzyża; w otoku złoconym napis w kolorze złotym „HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym „ZASŁUŻONY”.
 2. Srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” – ma kształt rozety o średnicy 25 mm w kolorze białym; wokół jej krawędzi umieszczone są cztery czerwone krople; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol Czerwonego Krzyża; w otoku napis w złotym kolorze „HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym „ZASŁUŻONY”.
 3. Brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” – ma kształt stylizowanego krzyża o wymiarach 20 × 20 mm w kolorze czerwonym w obramowaniu w kolorze złotym; w środku krzyża, na tle ośmiokąta w kolorze złotym, umieszczona jest biała okrągła tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża i napisem w kolorze złotym „HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; krzyż zawieszony jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym „ZASŁUŻONY”.

Odznakę honorową nosi się na prawej stronie piersi.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
 2. organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

 1. dane dawcy krwi:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  3. adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
 2. informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.

Odznaka Honorowa PCK

Odznakę Honorową mogą otrzymać:

 1. członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami dla rozwoju Stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne PCK oraz lokalne zbiorowości społeczne, które wnoszą szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia., które wniosły szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia,
 3. osoby nie będące członkami Polskiego Czerwonego Krzyża oraz instytucje i organizacje czynnie wspierające Stowarzyszenie,
 4. organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze oraz inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, realizujący humanitarne cele Czerwonego Krzyża i współdziałające z Polskim Czerwonym Krzyżem
Odznaka honorowa PCK IV stopnia
Nadawana po co najmniej 3-letniej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu
Odznaka honorowa PCK III stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia
Odznaka honorowa PCK II stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia
Odznaka honorowa PCK I stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia

 


Kryształowe Serce

Ustanowione dnia 27 listopada 1986 r.uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które:

 1. prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:
 2. krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
 3. pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
 4. w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” – jednostopniowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia. Nie jest to standardowe odznaczenie dla honorowych dawców krwi. Jest niewiele osób, które mogą się poszczycić takim wyróżnieniem. Odznakę nadaje się dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych osiągnięć w zakresie propagowania krwiodawstwa a przez to ochrony zdrowia ludności.

 

 

 

 

 

 

 

Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny, Złoty)

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi ‚dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.